ARBETSGRUPP

Institutet för hälsa och välfärd (THL)

KOORDINATOR

Suvi Virtanen
Suvi Virtanen
FORSKNINGSPROFESSOR, HUVUDFORSKARE
Suvi Virtanen (MD och LVM, näringslära) leder team för näring och hälsa vid THL, är professor i epidemiologi på deltid vid Tammerfors universitet samt är huvudforskare inom projektet Ruoka-askel. Suvi undersöker tillsammans med sin grupp näringen under graviditet och amning samt under den tidiga barndomen och dess samband med utvecklingen av kroniska sjukdomar hos barn såsom typ 1-diabetes och allergier samt näringens samband med miljöhälsa.
Sari Niinistö
Sari Niinistö
SPECIALFORSKARE
Sari Niinistö (FD och LVM, näringslära) ansvarar för mätning av barnens näring samt för enkäter inom projektet Ruoka-askel. Tidigare har Sari studerat den tidiga näringens samband med hälsan, särskilt när det gäller diabetes av typ 1, astma och celiaki. Främjande av barns och familjers hälsa samt av miljöhälsa står Sari hjärta nära.
Susanna Raulio
Susanna Raulio
SPECIALFORSKARE
Susanna Raulio (FD och LVM, näringslära) har undersökt måltidstjänster för personer i olika åldrar i flera år och därvid i stor utsträckning använt sig av det befolkningsmaterial som statens forskningsinstitut producerat. I projektet Ruoka-askel deltar Susanna särskilt i samarbetet med måltidstjänsterna.
Heli Kuusipalo
Heli Kuusipalo
SPECIALFORSKARE
Tuuli Korhonen
Tuuli Korhonen
FORSKARE
Tuuli Korhonen (LVM, näringslära) arbetar inom projektet Ruoka-askel med att utveckla enkäter om barns matanvändning och med att hantera uppgifterna om matanvändning.
Mari Åkerlund
Mari Åkerlund
FORSKARE
Mari Åkerlund (HvM, näringslära) arbetar inom projektet Ruoka-askel med att utveckla enkäter om barns matanvändning och med att hantera uppgifterna om matanvändning.

Helsingfors universitet

Näringslära och samhällspolitik

Maijaliisa Erkkola
Maijaliisa Erkkola
professor
Maijaliisa Erkkola (FD, näringslära) med sin forskningsgrupp vid avdelningen för livsmedels- och näringsvetenskaper ansvarar för utvecklandet och genomförandet av interventionen Ruoka-askel. Maikki är expert på forskningsmetoder inom näringslära, matpedagogik, näringsepidemiologi och matanvändning.
Liisa Korkalo
Liisa Korkalo
UNIVERSITETSLEKTOR
Liisa Korkalo (LVD) är expert på mätning av livsmedelskonsumtion och näringsintag. Liisa arbete inom projektet Ruoka-askel gäller särskilt ändringar i daghemmens menyer och mätning av ändringarnas inverkan.
Jelena Meinilä
Jelena Meinilä
universitetsforskare
Jelena Meinilä (FD, näringslära) ansvarar för det material om matanvändning som samlas in i undersökningen. Tidigare har Jelena bland annat bedrivit näringsforskning med anknytning till graviditetsdiabetes. Numera fokuserar Jelena sig huvudsakligen på forskning som kombinerar miljö- och näringsaspekter i maten.
Henna Vepsäläinen
Henna Vepsäläinen
universitetsforskare
Henna Vepsäläinen (LVD, näringslära) ansvarar för de matpedagogiska metoder som används i undersökningen. Dessutom deltar Henna i forskningskommunikationen på sociala medier. Hennas doktorsavhandling behandlade matmiljöns samband med barnens kost.
Satu Kinnunen
Satu Kinnunen
PROJEKTKOORDINATOR
Satu Kinnunen (LVM, näringslära) arbetar som projektkoordinator vid avdelningen för livsmedels- och näringsvetenskaper vid Helsingfors universitet. I projektet Ruoka-askel deltar Satu i utvecklingen av matpedagogiska metoder och ansvarar för kontakten med småbarnspedagogerna i matpedagogiska frågor.
Laura Forsman
Laura Forsman
Viikki Food design Factory manager
Laura Forsman leder det innovationsekosystem inom livsmedelssektorn som byggs upp på Campus Vik vid Helsingfors universitet. Laura arbetar med en doktorsavhandling vid Vasa universitet on konsumenters multisensoriska iakttagelse av livsmedelsprodukters värde. Inom ramarna för projektet Ruoka-askel leder Laura planeringen av workshopar för gemensam utveckling samt deras faciliteringsprocess.

Laurea

Leena Forma
Leena Forma
SPECIALFORSKARE
Docent Leena Forma (HvD) i hälsoekonomi ansvarar för den ekonomiska utvärderingen av interventionen Ruoka-askel. Leena är expert på bedömning av kostnaderna för olika interventioner och tjänster.
Olli Kurkela
Olli Kurkela
FORSKARE
Olli Kurkela (MSc, Ph.D.-kandidat) ansvarar för det praktiska genomförandet av den ekonomiska utvärderingen av FoodStep-interventionen. Han är specialist på bedömning av kostnadseffektiviteten av interventioner.

Naturresursinstitutet

Merja Saarinen
Merja Saarinen
forskningschef, SPECIALFORSKARE
Merja Saarinen (AFD) ansvarar för bedömningen av måltidstjänsternas och daghemskostens klimatinverkan samt för interventionens klimatperspektiv. Merja är expert på livscykelns miljöinverkan och på metoderna för att bedöma dem. Merja är särskilt insatt i att beakta matens näringsmässiga kvalitet vid miljökonsekvensbedömningen.
Kirsi Silvennoinen
Kirsi Silvennoinen
specialFORSKARE
Kirsi Silvennoinen (FD) är expert på matsvinn, livsmedelsavfall och på metoderna för att bedöma dessa. I Kirsi uppgifter ingår att mäta mängden svinn och kvaliteten på svinnet samt att följa upp förändringar i detta under projektets gång och att tillsammans med måltidstjänsterna söka efter metoder för att minska svinnet.

Oona Pietiläinen
Oona Pietiläinen
FORSKARE
Oona Pietiläinen (FM) bedömer inom ramarna för projektet Ruoka-askel klimatinverkan för dagisbarnens kost och dagismåltider.
Venla Kyttä
Venla Kyttä
FORSKARE
Venla Kyttä (AFM) bedömer inom ramarna för projektet Ruoka-askel klimatinverkan av livsmedelskonsumtion.
Marita Kettunen
Marita Kettunen
FORSKARE
Marita Kettunen (JSM) undersöker effekterna av förändringar i menyn på matkonsumtion och matsvinn i dagis.
Kim Lindfors
Kim Lindfors
FORSKARE
Kim Lindfors (DI) undersöker klimatinverkan av matkonsumtion.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Kaija Nissinen
Kaija Nissinen
ÖVERLÄRARE
HvL, överlärare Kaija Nissinen fungerar som kontaktperson för forskningsprojektet i Södra Österbotten. Kaija arbetar vid Seinäjoen ammattikorkeakoulu och koordinerar samarbetet i anslutning till undervisningen.